Donderdag 8 december ALV

  -   Nieuws
Haagsche Rugby Club
Beste HRC’er,
Het is mij een eer en genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze zal plaatsvinden op donderdag 8 december vanaf 20.30 uur in het clubhuis van HRC. Bijgevoegd vindt u de conceptnotulen van de voorgaande ALV. De financiële stukken zullen nog worden nagezonden.
Voor deze ALV vraag ik uw bijzondere aandacht voor de voordracht van 2 extra bestuursleden: Hein Brat en Floris Kieft. Hein zal als voorzitter van de huidige Sponsorcommissie toetreden tot het bestuur van de club. Voorts stelt het bestuur voor de captain van HRC 1 een plek in het bestuur te geven. Daarom stelt het bestuur ook Floris Kieft voor als nieuw bestuurslid. Met hun benoemingen komt het aantal bestuursleden op het statutaire maximum van 9.
Eventuele tegenkandidaten voor betreffende functies kunnen zich tot 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur melden.
Verder heeft huidig bestuurslid facilitaire zaken Rein Reddingius aangegeven terug te willen treden uit het bestuur. Wij danken Rein voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren en al hetgeen bereikt is op het gebied van professionalisering van het clubhuis en de verbetering van onze faciliteiten. Het bestuur heeft helaas nog geen opvolger gevonden voor deze post. Mocht u geïnteresseerd zijn horen wij het graag!
Voorts zal het bestuur nog graag met u stilstaan bij het recente overlijden van onze Ere-Voorzitter Bé van der Wansem.
De agenda voor de ALV is als volgt:
1.    Opening en welkom
2.    Agenda
3.    Notulen vorige ALV
4.    Stilstaan bij overlijden Ere-Voorzitter Bé
5.    Bestuursmededelingen
6.    Commissies
7.    Benoeming nieuwe bestuursleden
8.    Financiën
       a)  kascontrole 2015/16
       b)  financieel jaarverslag seizoen 2015/16
       c)  benoeming nieuw lid kascontrole
9.   Technisch Beleid
10.  Jeugdbeleid
11.  Wvttk
12.  Rondvraag

13.  Sluiting

Wij hopen u in grote getalen te mogen begroeten op donderdag 8 december.

Met ovale groet,

Ole Heil

Secretaris Haagsche Rugby Club

Deel dit artikel:    
 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club