Bouwvergunning is binnen! En nu?

  -   Nieuws
HRC nieuw clubhuis exterieur

Aan alle Ereleden, leden, familie en vrienden van HRC,

De omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe clubhuis is binnen! We kunnen nu officieel aan de slag, maar dit zullen we toch echt met z’n allen moeten gaan doen….

Een groot deel van de verbouwing zal worden bekostigd vanuit reeds toegezegde (gemeentelijke en rijks-) subsidies, als ook toegezegde bijdragen vanuit Lokale Fondsen in Den Haag. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Ook op onszelf (leden én ouders van leden, van HRC) zullen wij een groot beroep moeten doen om deze financiële uitdaging te voltooien.

De Bouwcommissie zal op basis van de drie reeds ontvangen offertes, stevig aan de onderhandelingstafel moeten met de uitgenodigde aannemers om de prijs zo scherp mogelijk te krijgen zonder de gewenste kwaliteit uit het oog te verliezen. Het is inmiddels echter wel al duidelijk dat er in totaal zeker nog zo’n €400.000 aan vermogen moeten worden opgehaald, in welke vorm dan ook. 

Obligatielening

Het overgrote deel van deze benodigde middelen willen we met elkaar bijeenbrengen middels de reeds in de wandelgangen aangekondigde uitgifte van een obligatielening:

  • participaties van groot €500,– per stuk
  • een obligatielening die na jaar 2 in 10 jaar zal worden afgelost door middel van uitloting
  • rentepercentage 2%.

De obligatiedocumentatie zal op de ALV volgende week worden besproken en met elkaar worden kortgesloten. Snel daarop zal deze aan alle geïnteresseerden ter beschikking worden gesteld, als ook ter inzage worden gelegd in het clubhuis van HRC.

Voor de finale toezegging van €500.000 uit het gemeentelijke IAS-Fonds moet op korte termijn een sluitende begroting worden ingediend. De gemeente lijkt akkoord te gaan met ons initiële voorstel.

De sponsorcommissie, bouwcommissie en het bestuur proberen de komende periode iedereen individueel te benaderen maar diegenen die graag meedoen aan de obligatielening (het alternatief zal doneren worden), vragen wij langs deze weg om nu al aan te geven voor hoeveel participaties zij willen bijdragen aan het nieuwe clubhuis.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan bouwcommissie@haagscherugbyclub.nl. In dit stadium gaat het alleen om een intentieverklaring en dus nog niet om de officiële obligatie-overeenkomst. U legt zich in een later stadium pas formeel vast.

Gelet op de noodzaak voor dit grotere, betere clubhuis door de enorme groei van onze jeugd de afgelopen jaren, doen wij natuurlijk vooral ook een beroep op de ouders van onze jongste spelers. Uiteindelijk zal het nieuwe clubhuis de komende jaren vooral voor hen het nieuwe onderkomen worden en zullen zij er het langst van genieten!

HRC rekent op jullie hulp en inzet en ziet graag iedereen volgende week op de ALV voor het beantwoorden van vragen!

Benefiets, sponsoring,  zelfwerkzaamheid

De resterende bedragen die wij niet via de obligatie kunnen ophalen, zullen bijeen dienen te worden gebracht door middel van benefietavonden, sponsoring en zelfwerkzaamheid. Ook hier zal te zijner tijd jullie medewerking worden gevraagd.

Op dit moment vragen wij jullie aandacht alvast wel voor het punt van zelfwerkzaamheid.

Net als bij de bouw van het oude clubhuis – zo’n 50 jaar geleden nagenoeg geheel door onze leden zelf gebouwd  – zal ook nu een beroep worden gedaan op alle leden om mee te helpen bij bepaalde onderdelen van de bouw, in het bijzonder de “handige” leden. Hierbij valt te denken aan schilder-, tegel- en stucwerk. Maar bijvoorbeeld ook het ontmantelen van delen van het oude gebouw, het aanleggen van het buitenterras en andere werkzaamheden.

De bouwcommissie zal op korte termijn komen met een uiteenzetting van mogelijkheden. Wij stellen het op prijs als jullie ons nu al kort zouden willen informeren over jullie (beroepsmatige) kwaliteiten, maar bovenal jullie bereidheid om mee te helpen. Niet alleen helpt dit bij het inventariseren van interne mogelijkheden maar dit zal ook een belangrijk onderdeel vormen bij onze laatste gesprekken met de aannemers. Graag ontvangen wij van iedereen een reactie op: bouwcommissie@haagscherugbyclub.nl

ALV d.d. 15 juni 2017

Ten overvloede wijzen wij jullie op de komende ALV van 15 juni as, jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Tijdens de ALV zal onder andere nadere uitleg worden gegeven over het bouwplan en de obligatielening.

De Haagsche Rugby Club rekent op jullie!! De club is er immers niet alleen voor haar leden, maar dankt haar gehele bestaan aan haar leden en de wijze waarop zij zich voor hun club inzetten!

Namens de Bouwcommissie HRC,

Met Ovale groet, Nicolaas van der Schatte Olivier

Deel dit artikel:    
 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club