ALV 6 juni 20:00 in clubhuis

  -   Nieuws
ALV-HRC

Beste HRC’er,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze vindt plaats op donderdag 6 juni om 20.00 uur in het clubhuis. 

Bestuurswisselingen voorzitter en bestuurslid CJC

Deze vergadering vragen wij uw bijzondere aandacht voor het aftreden van onze voorzitter Roderik Bolle en bestuurslid CJC Camille Michel. Op de agenda staat daarom tevens de voordracht voor een nieuwe voorzitter en bestuurslid CJC. Als beoogd bestuurslid CJC draagt het bestuur de heer Melcher de Bosch Kemper voor.

Roderik Bolle zal op deze vergadering formeel aftreden als statutair bestuurder, maar ceremonieel aanblijven tot en met de officiële opening van het clubhuis op 30 augustus. Op dat moment zal de voorzittershamer worden overgedragen. Als beoogd voorzitter draagt het bestuur de heer Pieter Hoog voor.

Eventuele tegenkandidaten voor de functies van voorzitter en bestuurslid CJC kunnen, gesteund door tenminste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

Eénmalige contributieverhoging

Naast de bestuurswisselingen zal als belangrijk besluitvormend punt op de agenda staan de éénmalige contributieverhoging van € 50 euro als bijdrage aan het nieuwe clubhuis.

De voorgestelde agenda voor de ALV:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen voorgaande ALV’s
4. Aftreden en voordracht bestuurslid CJC
5. Aftreden en benoeming voorzitter
6. Ontwikkelingen clubhuis
7. Financiën:
a. verslag kascontrolecommissie 2017-2018
b. voorlopige realisatie 2018-2019 
c. concept begroting 2019-2020
8. Besluit éénmalige contributieverhoging 
9. Technisch Beleid, nieuwe seizoen 2019-2020
10. Jeugdbeleid GTBM
11. Jeugdbeleid CJC
12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
14. Sluiting

Documenten

Per mail is deze uitnodiging naar alle ereleden, (ouders van) leden en donateurs verzonden. Bij deze mail waren de volgende documenten bijgevoegd.

  • Concept notulen voorgaande Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2018, en;
  • Concept notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2019.

Mocht u deze mail ten onrechte niet hebben ontvangen, dan kunt u deze per mail nogmaals opvragen bij Birgit Steerneman, secretaris van het bestuur.

In verband met een laatste bijeenkomst van de kascontrolecommissie zijn de onderstaande financiële documenten pas eerder deze week nagezonden:

  • Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017-2018;
  • Voorlopige realisatie 2018-2019, en;
  • Concept begroting 2019-2020.

Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u deze per mail nogmaals opvragen bij Birgit Steerneman, secretaris van het bestuur.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement