ALV 30 juni a.s.

  -   Nieuws
De aankondiging en uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Beste HRC’er,

Graag nodigt ondergetekende u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club op donderdag 30 juni 2022 om 20.00 uur in het clubhuis. De uitnodiging is u al per e-mail toegezonden, maar zekerheidshalve wordt deze ook op de website en in de Op de Proppen gepubliceerd. Hieronder vindt u alvast een korte toelichting, de voorgestelde agenda en de aankondiging van de diverse vergaderstukken.

Bestuurswisseling, voorzitter en veranderingen bestuur

Deze vergadering vragen wij uw bijzondere aandacht voor het aftreden van onze voorzitter Pieter Hoog en enkele veranderingen en wisselingen binnen het bestuur. Op de agenda staat daarom tevens de voordracht voor een nieuwe voorzitter en bestuursleden penningmeester, secretaris, jeugd en senioren.

Het bestuur stelt voor het aantal bestuursleden terug te brengen van 9 tot 7. Vervallen zullen de bestuursfuncties clubcaptain (Ayrton Pieterse) en sponsor commissie (Wouter Prins). De bestuursfuncties CJC en GTBM worden samengevoegd in één bestuursfunctie ‘jeugd’, naast de (nieuwe) bestuursfunctie ‘senioren’. Voor beide functies kan op dit moment nog geen kandidaat worden voorgesteld.

Naast de bestuurlijke verandering stelt het bestuur ook voor om enkele bestuursleden een andere functie te laten bekleden. De heren Mark van der Laan en Jurg van Dijk hebben aangegeven terug te willen treden. Als beoogd opvolger van penningmeester Jurg van Dijk draagt het bestuur graag de heer Pieter Hoog voor. Als beoogd opvolger van secretaris Mark van der Laan draagt het bestuur graag de heer Melcher de Bosch Kemper voor. Pieter Hoog zal op deze vergadering formeel aftreden als voorzitter. Als beoogd voorzitter stellen wij graag voor de heer Sebastiaan ten Hagen.

Sebastiaan ten Hagen is een bekend gezicht op de club en reeds 30 jaar actief (en voormalig spelend) lid van onze vereniging. Zijn zoons spelen rugby bij de CJC waar Sebastiaan zelf ook trainingen geeft. In Sebastiaan ten Hagen ziet het bestuur een gedegen kandidaat voor het vervullen van de functie
van voorzitter. Conform statuten wordt de voorzitter op donderdag 30 juni met twee-derde
meerderheid van de stemmen in zijn functie gekozen.

Eventuele tegenkandidaten voor de functies van voorzitter en andere bestuursleden kunnen, gesteund
door tenminste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

De voorgestelde agenda voor de ALV is derhalve:

1.Opening en welkom
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen voorgaande ALV’s
5. Sportieve prestaties senioren en jeugd
6. Financiën:
a. Decharge boekjaar 2020-2021 – verslag kascontrolecommissie 2020-2021
b. Voorlopige realisatie 2021-2022
c. Concept begroting 2022-2023
d. Obligaties
e. Contributie 2022-2023
f. Winkel
7. Lid van verdienste
8. Lustrum 2022
9. Overgang erugby naar Unify
10. Bestuursverandering en -wisseling
a. Nieuwe inrichting bestuur en organisatie
b. Terugtreden bestuursleden
I. Vervallen functies
II. Einde bestuurstermijn
c. Benoemingen bestuursleden
11. Hoofdcoach
12. Rondvraag

Nagestuurd worden nog de volgende documenten:
– Concept notulen voorgaande Algemene Ledenvergadering d.d. 1 juli 2021;
– Verslag kascontrolecommissie seizoen 2020-2021;
– Voorlopige realisatie 2021-2022;
– Concept begroting 2022-2023;
– Contributievoorstel

Met Ovale groet,

Mark van der Laan
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement